Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI /138/ 2004


UCHWAŁA NR XXVI / 138 /2004

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 10, i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ) i obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

( M.P. Nr 46, poz. 794) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości :

1) od samochodu ciężarowego, o której mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu :

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 450 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 640 zł

c/ powyżej 9 ton i poniżej 12,0 ton 740 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

a/ z dwiema osiami jezdnymi 1 150 zł

b/ z trzema osiami jezdnymi 1 450 zł

c/ z czterema i więcej osiami jezdnymi 2 250 zł

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 060 zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

a) do 36 ton włącznie, bez względu na liczbę osi jezdnych 1 780 zł

b) powyżej 36 ton :

- z dwiema osiami jezdnymi 1 780 zł

- z trzema osiami jezdnymi 2 290 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 300 zł

6) od przyczep naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

a) do 36 ton włącznie:

- z jedną osią jezdną 530 zł

- z dwiema i trzema osiami jezdnymi 1 190 zł

b) powyżej 36 ton :

- z dwiema osiami jezdnymi 1 270 zł

- z trzema osiami jezdnymi 1 240 zł

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc 1 480 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 480 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe będące w posiadaniu straży pożarnych oraz gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV / 172 /2001 Rady Miejskiej w Pełczycach dnia 8 listopada 2001 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 08-12-2004 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2004 09:52