Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII / 54 / 2003


UCHWAŁA Nr VII / 54 / 2003

Rady Miejskiej w Pełczycach

Z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie ulg dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zalania się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy na terenie Gminy Pełczyce:

1) poprzez inwestycje w środki trwałe utworzą nowe przedsiębiorstwo, zakupią lub rozbudują istniejące przedsiębiorstwo lub utworzą nowe przedsiębiorstwo na dzierżawionej nieruchomości, w wyniku czego powstają nowe miejsca pracy.

2. Pomoc o której mowa w ust. 1, polega na zwolnieniu przedsiębiorcy (podatnika) z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w § 2.

3. Tworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, oznacza przyrost netto miejsc pracy w określonym przedziale czasu w danym przedsiębiorstwie, po zakończeniu inwestycji.

§ 2. 1. Dla nieruchomości lub ich części, na których w wyniku nowej inwestycji wymienionej w § 1 ust. 1 pkt. 1, przedsiębiorca (podatnik) utworzył do 9 miejsc pracy, wprowadza się zwolnienia:

  1. na terenie miasta:

  1. 100% stawki określonej w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - w pierwszych pięciu latach działalności,

  2. 75% stawki określonej w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - w szóstym do ósmego roku działalności,

  3. 50% stawki określonej w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - w dziewiątym i dziesiątym roku działalności.

2) na terenie wiejskim:

a) 100% stawki określonej w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - przez okres dziesięciu lat działalności.

2. Dla nieruchomości lub części, na których w wyniku nowej inwestycji wymienionej w § 1 ust. 1 pkt.1, przedsiębiorca ( podatnika) utworzył co najmniej 10 miejsc pracy, wprowadza się zwolnienia:

1) na terenie miasta:

a) 100% stawki określonej w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - przez okres 10 lat działalności.

2) na terenie wiejskim:

a) 100% stawki określonej w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy - przez okres 10 lat działalności.

§ 3. Warunkiem korzystania z ulgi jest zatrudnienie przynajmniej 50% osob spośród zatrudnionych z terenu gminy Pełczyce.

§ 4. 1. Ulgi, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek o ulgę wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie inwestycji w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt.1 i wzrost zatrudnienia.

2. Korzystający z ulgi o której mowa w § 2 ust.1 i 2 winien składać organowi podatkowemu co kwartał, w termine do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia roku podatkowego, dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia. W przypadku nie złożenia tych dokumentów we wskazanym terminie, ulga wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ostatnie wymagane dokumenty.

3. W razie wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości, w szczególności zmniejszenia zatrudnienia do stanu niższego niż stan uprawniający do skorzystania z ulgi, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, na okres dłuższy niż 1 miesiąc, ulga wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły te okoliczności.

4. O zmianie stanu zatrudnienia uprawniającego do ulg określonych w § 2 ust. 1 i 2, przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ podatkowy w terminie 7 dni od dnia ustania zatrudnienia.

5. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia doraźnej kontroli stanu zatrudnienia uprawniającego do ulg określonych w § 2 ust. 1 i 2.

6. Zwrot niezależnej ulgi wraz z odsetkami następuje na rachunek organu udzielającego pomocy w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji określającej wysokość zwrotu.

§ 5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości podmioty już istniejące na terenie Gminy Pełczyce, na okres do 5 lat.

§ 6. Ulga będzie przysługiwała podmiotom, które w danym roku podatkowym zwiększą zatrudnienie przynajmniej o 1 osobę, w stosunku do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Dotyczy podmiotów już istniejących.

§ 7. 1. Za każdą dodatkowo zatrudnioną osobę z terenu Gminy Pełczyce, na podstawie umowy o pracę przysługiwać będzie ulga w wysokości 250,00 zł na dany rok podatkowy.

2. Ulga ta przysługiwać będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia, gdzie okres 12 miesięcy jest podstawą do naliczania wartości ulgi.

3. Gdy kwota ulgi przewyższa wymiar podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy, zastosowana zostanie ulga do wysokości wymiaru tego podatku.

§ 8. Zwolnienie z podatku od nieruchomości następowało będzie na podstawie wniosku złożonego przez podatnika, wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 1, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek.

§ 9. Ulgi, o których mowa w § 2 i 5, nie dotyczą działalności handlowej , rolniczej i leśnej.

§ 10. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 11. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/82/99 z dnia 16.12.1999r. w sprawie zwolnień dla osób prywatnych i fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Pełczyce

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

]

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Konrad Bil

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 15-09-2004 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2004 11:25