Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 'szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji'

UCHWAŁA NR III/11/10

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie „szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji”

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) określa się „Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji”, uchwala się co następuje:

 

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Radami działalności pożytku publicznego (jak została powołana) i organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

 

§ 2.  W przypadku przedłożenia przez radnych lub organ wykonawczy projektu aktu prawa miejscowego w rozumieniu ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych, które to akty prawa miejscowego swoim zakresem obejmują zadania statutowe organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wówczas inicjator (Przewodniczący Rady, Burmistrz) wywiesza projekt aktu normatywnego na okres 7 dni w BIPie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

 

§ 3.  Termin 7 dniowy liczony jest od dnia zamieszczenia projektu zgodnie z   § 2.

 

§ 4. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których zadania statutowe obejmują sferę zadań uregulowaną w projekcie aktu prawa miejscowego mogą wnosić uwagi dotyczące projektu, jego treści zapisów merytorycznych  i przyjętych rozwiązań w zakresie w jakim akt prawa miejscowego może wpływać lub wpływa na działalność statutową tych organizacji lub podmiotów wynikająca z ich właściwego statutu lub aktu wewnętrznego zrównanego z statutem.

 

§ 5.  Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie bądź drogą elektroniczną a także ustnie do protokołu po wykazaniu przez organizację, że jej cele statutowe pozostają w związku z przedmiotem regulacji  i zakresem regulacji projektu aktu prawa miejscowego.

 

§ 6.  Po upływie 7 dni i przedstawieniu lub nie przedstawieniu uwag do projektu są one spisywane w zbiorczym protokole, który zostaje przekazany na sesję lub do organu właściwego dla przyjęcia proponowanego aktu prawa miejscowego.

 

§ 7.  Organ nie jest związany wynikami konsultacji. Ma prawo je uwzględnić, jednakże ich uwzględnienie nie może prowadzić do naruszenia technik legislacji, naruszenia zasad gospodarki finansowej gminy, czy też zwiększenia deficytu budżetu.

 

§ 8.  Na podstawie  art. 5 ust. 5 tryb ma również zastosowanie do konsultowania rocznego lub wieloletniego programu współpracy.

 

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

 

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 04-01-2011 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2011 07:57