Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja - Projekt

PROJEKT

GMINA PEŁCZYCE - SYMBOL P-60-11

Pełczyce, dnia  ………..2011r.

Znak sprawy:  …………………………….

DECYZJA NR ……………..

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

 po rozpatrzeniu wniosku:

                        ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,

ustalam

na rzecz :                                                             

ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla inwestycji na działkach o nr ewid. 363, 364, 324, 390, 359, 65/3, 70/5, 217/4, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 291/1, 289/1, 289/2, 285/1, 217/8, 217/10, 217/11, 283/1, 254/1, 254/2 położonych w obrębie Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 18/1, 553, 404, 65/4, 459, 472, 471, 470, 478, 479, 481, 482, 486, 487/2, 487/1, 446, 489, 490, 445, 448, 449, 492/1, 493, 494, 450/1, 452, 451, 497, 499/2, 499/3, 500, 501 położonych w obrębie Żydowo, gmina Barlinek, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/04kV wraz z powiązaniami SN-15Kv i nn-0,4kV.

 

1.        Rodzaj inwestycji :

1.1. Inwestycja obejmuje budowę budowie stacji transformatorowej 15/04kV wraz z powiązaniami SN-15Kv i nn-0,4kV.

2.        Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :

2.1.Obiekt infrastruktury technicznej.

3.        Stan prawny terenu:

3.1. Teren nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, ani obowiązkiem jego sporządzania.

3.2. Teren nie jest przewidziany do lokalizacji zadań celów publicznych rządowych lub samorządowych.

3.3. Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

3.4. Teren leży częściowo w obszarze Natura 2000.

3.5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał Postanowienie o znaku : WOOŚ-TŚ.430.124.2011.kk z dnia 9.08.2011r. na podstawie którego dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

4.        Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego  :

4.1. Ustala się lokalizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji.

4.2. Inwestycję należy zaprojektować zakładając wysoki standard materiałowy i technologiczny.

4.3.W projekcie budowlanym należy uwzględnić wymagania norm budowlanych w zakresie zachowania wymaganych odległości od innych urządzeń, obiektów i sieci.

5.        Ochrona środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu :

5.1. Obiekty budowlane wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, odpowiednich warunków użytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urządzenia instalacji powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2. Przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia powinny być stosowane rozwiązania, które ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia.

5.3. Należy ograniczyć zmianę naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

6.        Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej :

6.1. Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiektu nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej; po zakończeniu inwestycji grunt doprowadzić do stanu pierwotnego.

6.2.  Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić Urząd Gminy i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty budowlane, mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.

7.        Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :

7.1. Realizację inwestycji wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci.

7.2. Budowę inwestycji przeprowadzić w sposób minimalizujący uciążliwości związane z pracami w obrębie istniejącej drogi.

7.3. Wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniejącymi sieciami uzgodnić z dysponentami poszczególnych sieci.

8.        Wymagania dotyczące interesów osób trzecich :

8.1.  Realizację inwestycji należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

8.2.  Z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - projektowana inwestycja nie może utrudniać dostępu i korzystania z nieruchomości sąsiednich.

8.3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich – art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

8.4. Z  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563) -stosować odpowiednie przepisy rozporządzenia.

8.5. Z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w w/w rozporządzeniu; projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekty budowlane obiektów należy uzgodnić w zakresie i formie wymaganej przepisami odrębnymi.

8.6. Zakaz prowadzenia działalności, której uciążliwość mogła by wykraczać poza granice obszaru lokalizacji inwestycji.

8.7.  Inwestycję należy zaprojektować, realizować i użytkować, poprzez zapewnienie spełnienia wymogów zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane, w szczególności dotyczące ochrony przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, zanieczyszczeniem wody i powietrza.

8.8.  Na podstawie §2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ustala się wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, poprzez zaprojektowanie inwestycji, by spełnione były warunki :

8.8.1.  Dotyczące naturalnego oświetlenia na działkach bezpośrednio sąsiadujących, zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

8.8.2.  Zapewnić obsługę komunikacyjną budynku i działki, zgodnie z §18 i §19÷21  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

8.8.3. Zapewnić bezpieczeństwo pożarowe, zgodnie z Działem VI Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

9.        Ochrona według przepisów odrębnych :

9.1. Teren nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych oraz  nie jest terenem górniczym.

10.      Linie rozgraniczające teren inwestycji :

10.1.Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na mapie w skali 1:1000 stanowiącejintegralny załącznik do niniejszej decyzji.

Ustala się termin ważności decyzji do czasu uzyskania pozwolenia na budowę lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich, o czym mówi art. 6 ust.2 pkt 1 ww. ustawy.

W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją, ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego w oparciu o:

1)  wniosek złożony przez ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznańo ustalenie warunków lokalizacji dla inwestycji określonej w pkt 1 niniejszej decyzji,

Wniosek zawierał niezbędne elementy, które zostały określone zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Stosownie do wymogów procedury administracyjnej oraz wymogów art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (każdy ma prawo w granicach określonych ustawą do ochrony własnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych), postępowanie w sprawie wydania decyzji toczyło się z udziałem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostałych stron postępowania.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt niniejszej decyzji został uzgodniony z :

1)        …………

2)        ………

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzono osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów - Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu pod numerem Z – 421.

Po rozpatrzeniu powyższych okoliczności faktycznych i prawnych stwierdzam, że istniała podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji.

 

 

 

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja  o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie upoważnia do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Inwestor w terminie ważności niniejszej decyzji winien wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, złożonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza się wygaśnięcie decyzji, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Załączniki :

1.      Załącznik Nr 1- załącznik graficzny do decyzji.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Według rozdzielnika.

3. Aa.

Do wiadomości :

1.      …..

2.      …..

 

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2, 6, 8, 9, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt niniejszej decyzji należy uzgodnić z:

1) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;

2)  organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

3)  regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

4) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 27-10-2011 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 27-10-2011 14:04